fbpx

Privacybeleid hallobaby.online (Biomedic BV en Variled BV)

Biomedic BV | Variled BV

Over ons privacybeleid

Biomedic BV en Variled BV geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Biomedic BV en Variled BV, ofwel Hallobaby.online. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze online streamingdienst is ontwikkeld met software van Microsoft Azure. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Microsoft Azure heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Microsoft Azure is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Microsoft Azure maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Microsoft Azure behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van MijnDomein. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Biomedic BV en Variled BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij aankopen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Hallobaby.online. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies
Google Analytics

Op de Hallobaby.online-website maken we gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse die wordt verzorgd door Google LLC (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, hierna "Google") op basis van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het analyseren, optimaliseren en economisch levensvatbaar beheren van onze website). Google Analytics gebruikt cookies (zie artikel 13) die op uw computer worden opgeslagen en waarmee we het gebruik van deze website kunnen analyseren. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over het gebruik van de Hallobaby.online-website, wordt doorgaans naar een Google-server in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Agreement, die een garantie inhoudt dat de Europese wetgeving voor gegevensbescherming wordt opgevolgd.

Namens Hallobaby.online zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren op welke manier u de Hallobaby.online-website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten op het gebied van websiteactiviteit en internetgebruik te leveren aan Hallobaby.online. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden geleverd, maar het wordt geanonimiseerd door het in te korten. De door Google Analytics verzamelde gegevens worden ook niet door Hallobaby.online gebruikt om de bezoeker bekend te maken aan de Hallobaby.online-website en deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonsgegevens. U kunt de voor webanalyse gebruikte cookies uitschakelen in de instellingen van uw webbrowser, maar hierdoor werkt de website mogelijk niet meer correct (zie artikel 13, "Cookies", voor meer informatie).

U kunt ook verhinderen dat de door middel van cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de Hallobaby.online-website door Google worden verzameld of verwerkt, door een speciale add-on voor uw webbrowser te downloaden en te installeren vanaf dit adres: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Als u op uw computer meerdere webbrowsers gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer en Mozilla Firefox), moet u de add-on downloaden en installeren voor elke webbrowser waarmee u onze website bezoekt.

Ga voor algemene informatie over Google Analytics en het privacybeleid van Google naar de Google-website: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Plugins voor sociale media

Op de Hallobaby.online-website maken we gebruik van sociale media-plugins op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Ons gerechtvaardigde belang ligt in het analyseren, optimaliseren en economisch levensvatbaar beheren van onze website.

We maken gebruik van de plugins van het sociale netwerk Facebook. Deze zijn beschikbaar op www.facebook.com van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) en op www.facebook.nl van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) (hierna "Facebook" of "Plugin-leverancier"). Deze plugins zijn zelfstandige extensies van de plugin-leveranciers. Hallobaby.online heeft dan ook geen invloed op de omvang van de gegevens die de plugin-leveranciers via de plugins verzamelen. Door middel van de zogeheten 'twee-klikken-oplossing' hebben we er echter voor gezorgd dat er geen gegevens aan plugin-leveranciers doorgegeven worden wanneer u alleen maar onze website bezoekt. Pas wanneer de gebruiker bevestigt dat hij of zij een verbinding met de plugin-leveranciers wenst, wordt een rechtstreekse verbinding met de servers van de plugin-leveranciers tot stand gebracht en worden de door de plugins verzamelde gegevens doorgegeven naar de plugin-leveranciers. Als u bent ingelogd bij een plugin-leverancier terwijl u onze website bezoekt, kan deze plugin-leverancier uw bezoek aan onze website toevoegen aan u account. Als u dit niet wilt, moet u bij alle plugin-leveranciers uitloggen vóórdat u onze website bezoekt.

Als u bijvoorbeeld op de 'Like'-knop van Facebook klikt, een opmerking toevoegt of op een andere manier rechtstreeks met een plugin communiceert, wordt deze informatie rechtstreeks vanuit uw webbrowser aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Deze informatie kan op Facebook worden gepubliceerd en aan anderen worden getoond.

Zelfs als u geen lid bent van een van de genoemde plugin-leveranciers, bestaat de kans dat zij uw IP-adres ontvangen en opslaan wanneer u op de plugins klikt. Voor informatie over de doeleinden en de omvang van de verzameling en de verdere verwerking van gegevens door Facebook, over uw rechten in dit verband en de mogelijke instellingen voor de bescherming van uw privacy, verwijzen we u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Cookies van derde partijen

Websites van andere organisaties, die vanaf onze website bezocht kunnen worden via een hyperlink, worden door externe partijen ontworpen en beschikbaar gesteld. Hallobaby.online heeft geen invloed op het ontwerp, de inhoud of de werking van dergelijke websites. Hoewel we de inhoud hebben bekeken binnen het wettelijk verplichte kader, moeten we daarom alle verantwoordelijkheid van de hand wijzen voor de inhoud van alle websites van andere organisaties en bedrijven waarnaar vanaf onze website wordt verwezen via een link. Houd er rekening mee dat websites van externe partijen waarnaar onze website verwijst, zelf ook cookies op uw computer kunnen plaatsen en/of persoonsgegevens kunnen verzamelen. Hallobaby.online heeft hier geen invloed op. Informeer rechtstreeks bij de aanbieders van dergelijke websites naar hun beleid inzake gegevensbescherming.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Biomedic BV
Antennestraat 86A
1322 AS Almere
The Netherlands

TEL: +31 (0)36 546 30 00

Variled BV
Franciscusweg 28
1216 SK Hilversum
The Netherlands

TEL: +31(0)35 88 707 99

Direct contact 

Phone: +31 (0)36 546 30 00
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contactpersoon voor privacyzaken

Jasper van Rijgersma

 

© 2020 hallobaby.online, All Rights Reserved

Stay Connected